Outsourcing procesów podstawowych i wspomagających

  • Analizy procesów pod kątem możliwości częściowego lub całościowego outsourcingu
  • Analizy i rekomendacje procesów do outsourcingu przy założeniu uproszczenia realizacji procesu, zwiększenia efektywności, obniżenia kosztów realizacji i/lub redukcji liczby etatów dedykowanych do realizacji procesu
  • Analizy efektywności ekonomicznej częściowego lub całościowego outsourcingu wybranych procesów
  • Możliwość wykorzystania lub przejęcia pracowników zaangażowanych w dotychczasową realizację procesu podlegającego outsourcingowi
  • Możliwość realizacji outsourcowanego procesu w lokalizacji zewnętrznej lub u klienta

Spółka oferuje pełen zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej oraz szeroki zakres usług doradczych w obszarze wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, przygotowaniu analiz finansowych, uzyskaniu koncesji i taryf.

FIRMA

Możliwość wykorzystania lub przejęcia pracowników zaangażowanych w dotychczasową realizację procesu podlegającego outsourcingowi.