Podstawowa działalność spółki

Spółka oferuje szeroki zakres usług we wszystkich obszarach działalności gazowniczej, rozpoczynając od działalności poszukiwawczej i wydobywczej, poprzez działalność obejmującą dystrybucję, przesył oraz magazynowanie gazu, aż do obrotu hurtowego i detalicznego gazem ziemnym.

Usługi świadczone przez INVESTGAS dla branży gazowniczej obejmują: analizy dokumentacji geologicznej dla celów zakupu złóż oraz prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, projektowanie kopalń ropnych i gazowych, projektowanie inwestycji liniowych oraz kubaturowych w obszarach dystrybucji, przesyłu i magazynowania gazu. Spółka świadczy również usługi nadzoru inwestorskiego oraz samodzielnej realizacji inwestycji w formule „pod klucz”.

Spółka oferuje szeroki zakres
usług we wszystkich obszarach
działalności gazowniczej

Spółka oferuje także usługi w zakresie outsourcingu procesów podstawowych oraz wspomagających obejmujące zarówno eksploatację infrastruktury gazowniczej, jak również częściową lub całościową realizację procesów przygotowania inwestycji, procesów związanych z pozyskiwaniem klientów oraz procesów stricte administracyjnych. Oferowane usługi mogą obejmować wykorzystanie pracowników zatrudnionych u zleceniodawcy poza godzinami pracy, jak również przejmowanie i zatrudnianie pracowników zatrudnionych wcześniej u zleceniodawcy i zaangażowanych w realizację procesów podlegających outsourcingowi.

Spółka przygotowuje również analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich wskazanych obszarach, obejmujące przygotowanie analiz, projekcji finansowych oraz biznesplanów niezbędnych do pozyskania finansowania.

Poza branżą gazowniczą Spółka zajmuje się świadczeniem usług dla podmiotów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł wytwarzania energii w skojarzeniu (CHP) oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). Usługi te obejmują w szczególności: projektowanie instalacji, dostawę urządzeń oraz nadzór inwestycyjny lub realizację inwestycji „pod klucz”, a także przygotowywanie wszelkich niezbędnych kalkulacji, analiz i projekcji finansowych niezbędnych do oceny opłacalności inwestycji oraz pozyskania finansowania.

Spółka świadczy także usługi wsparcia w obszarze badań i rozwoju oraz obsługi Funduszy UE obejmujące pozyskanie oraz rozliczenie uzyskanego dofinansowania ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych realizowanych w konsorcjach z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ